ΜΕΝΟΥ

Ανάλυση σπέρματος

Η ανάλυση σπέρματος / σπερμοδιάγραμμα χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί αν ένας άνδρας είναι γόνιμος ή όχι. Η ανάλυση σπέρματος λαμβάνει υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους:

  • Όγκος: Ο φυσιολογικός όγκος σπέρματος που συλλέγεται είναι 2-5 ml. Όταν ο άντρας παράγει πολύ μικρό όγκο σπέρματος υποδηλώνει λιγότερα σπερματοζωάρια το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την γονιμότητα του. Αντίθετα, όταν παράγει πολύ μεγάλο όγκο σπέρματος δηλαδή πολύ σπερματικό υγρό θα αραίωνε την πυκνότητα του σπέρματος.

  • Πυκνότητα: Η φυσιολογική πυκνότητα του σπέρματος είναι ≥20 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ανά ml σπέρματος. Αν ένα δείγμα σπέρματος περιέχει <20Χ106/ml λέμε ότι έχει ολιγοσπερμία. Όταν το δείγμα δεν περιέχει καθόλου σπερματοζωάρια λέμε ότι έχει αζωοσπερμία.

  • Κινητικότητα: Η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων είναι το ποσοστό αυτών που κινούνται σε ένα δείγμα. Φυσιολογική κινητικότητα είναι >50%. Αν ένα δείγμα σπέρματος έχει <50% κινητικότητα λέμε ότι έχει ασθενοσπερμία.

  • Προωθητική ικανότητα: Η προωθητική ικανότητα του σπέρματος βαθμολογείται με βάση το 1 (νωθρή κίνηση σπερματοζωαρίων) έως 4 η υψηλότερη για το σπέρμα που κινείται σε ευθεία γραμμή με καλή ταχύτητα. 

  • Μορφολογία: Είναι η μελέτη για το μέγεθος, το σχήμα και την εμφάνιση των σπερματοζωαρίων. Όταν οι ανώμαλες μορφές των σπερματοζωαρίων είναι ≥ 15% λέμε ότι έχει τερατοζωοσπερμία.

Aζωοσπερμία

Oλιγοσπερμία

Ασθενοσπερμία

Τερατοζωοσπερμία