ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Questions and Answers

Can I do the injections for ovarian stimulation myself? Is it easy? How is it done?

Most women are able to do their own injections during treatment. The majority of injections are done subcutaneously (on the abdomen or thighs). Before starting the treatment, we show you how to administer the injections. Instructions on how to make the subcutaneous or intramuscular injections in practice will be provided by our nurses at the center.

How is the IVF cycle monitored? What are the steps?

After starting the stimulation, you usually come to be checked every 2-3 days. An ultrasound scan and hormonal level check are carried out and the progress of your treatment is monitored (ovarian reaction, follicular development, endometrial thickness), and then any possible modifications are decided. Steps of each treatment are discussed in individual programs separately.

Are the ultrasound scan and hormonal level control always done early in the morning hours?

The hormonal level control and ultrasound scans are done together during morning hours. This ensures the blood samples sent for analysis will be processed and have results ready by noon. The typical time you should come to the center for these tests is 7.30-8.00 am.

When is the Pregnyl administered? How is it done?

Pregnyl is the last injection of the therapeutic process. It is administered approximately 36 hours before the eggs retrieval/collection. It is the most important injection during the treatment. It is done intramuscularly or subcutaneously, so it is important to administer correctly. Instructions on how to do it will be provided by our nurses at the center.

Is the egg retrieval done under sedation? What kind of sedation? How to prepare for it?

The process of egg collection is done under sedation. Sedation is administered intravenously with a combination of drugs that are able to eliminate the pain without the need for a respiratory depression. When contraindicated, it can be done under local anesthesia, if the number of eggs is small, as during the natural cycle. You come to AKESO at the assigned time to you, with an empty stomach. Your last meal would be the previous evening, no later than 8 pm. In addition, you should not drink water after midnight. Please, do not put any make up and have nail polish removed.

What is the preparation for the eggs collection day?

The time you should attend the center is designated by us. Usually, it is around 9 am . Since the process of egg collection is done under sedation, you should not eat after 8 pm the preious evening and should not drink water after midnight. Please, do not put any make up and have nails polish removed. The genital area should be shaved (in whatever way you choose), since it becomes the surgical field.

Can I have sexual contact before or after the egg collection?

Your last sexual contact should be 3-4 days before the egg collection, in order to have enough sperm to produce a sample, and should not be resumed until 3-4 days after embryo transfer. 8.Will I have blood after the eggs collection? Is it normal? Shortly, after the egg collection, a little bit of blood is normal. It is usually brown, like at the end of a menstrual cycle, and it is caused by the needle that pricks the vagina during the egg collection.

Will I have pain after the egg collection? Can I take painkillers?

The pain that a woman can have after the egg collection resembles the period pain and is progressively less. The same painkillers you take each month to relieve period pains, you can take after the eggs collection.

Can I go to work after the egg collection?

Most women after the egg collection go to work. It is advisable to avoid driving because your reflexes are reduced for a few hours after sedation. 11.How to prepare for the day of the embryo transfer? In the morning, you get up and pee once. Starting from your home, you should have drunken 1 bottle of water and do not go to the toilet to urinate, because we want to see urine in the bladder. Fill 2-3 glasses of water if necessary; so that the bladder is full at the time of transfer.

Is the embryo transfer painful?

The embryo transfer procedure is painless, it is not done under sedation, such as an egg collection. It is a very simple process and resembles the process of test-smear (PAP test). Only if it is decided by the treating physician for a specific reason, then sedation is administered.

When can I get back to my work after the embryo transfer and what kind of life will I have until the pregnancy test?

After the embryo transferring, you remain in bed lying at the center for 20 minutes. This time is sufficient, since studies have shown no improvement in the pregnancy rates with prolonged bed rest. However, it would be the first 3-4 days that you have limited activities, which you will increase progressively. You can go for a car ride or drive. If you live outside of Athens, you can return on the same day to your place by whatever means of transportation. It is allowed to do mild exercises, attend social events and activities. It is advisable to avoid alcohol and reduce smoking, if you smoke. Sexual intercourse is allowed after the first 3-4 days, although many patients feel better to wait until the pregnancy test.

Utrogestan makes me sleepy. What can I do?

The Utrogestan has 2 modes of administration, either orally or vaginally. Some women feel sleepy when they take through the mouth. In these cases, you can take it vaginally. However, the previous evening and on the day of embryo transfer; please do not put in the vagina.

Can I color my hair during the treatment and before the embryo transfer?

You can color your hair throughout the IVF treatment before the embryo transport. It would be better to do so after the transfer until the pregnancy-test. If the test is positive, ideally, you should not color your hair until the 12th week of pregnancy.

Can I visit a dentist during the treatment? Is local anesthetic infusion allowed?

Teeth cleansing, fillings, even exports are allowed throughout the treatment period and after the embryo transfer.

Can I smoke during the treatment? What happens after the embryo transferring?

It would be nice to control your smoking during the treatment and after embryo transfer, doing 3-4 cigarettes a day.

Should I change my diet during the IVF treatment?

It is advisable to reduce the daily consumption of caffeine and have a balanced diet. It is recommended to take multivitamin tablets for pregnancy and a folic acid at least 4 weeks prior to treatment.

I live far from your practice. How do I undergo the treatment without incurring extra costs of my stay in Athens?

The monitoring of the treatment can be done on a distance, even if you live in the province. The steps of treatment will be directed by us. The ultrasound scans and hormone level tests may be done in your city/town. Once we were informed about the results, we give you instructions on how to continue the treatment and when to get ready for the collection. You are invited to be here only for the process of egg collection and embryo transfer